Poboljšanje vodnogospodarske infrastrukture grada Petrinje

POBOLJŠANJE VODNOGOSPODARSKE INFRASTRUKTURE GRADA PETRINJE

Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje i izgradnja uređaja za pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Petrinja

 

Uvod u Studiju izvedivosti

Republika Hrvatska kao država članica Europske Unije ima pravo pristupa Strukturnim i Kohezijskim fondovima EU. Priprema i provedba infrastrukturnih projekata ključna je za postizanje ciljeva Strategije upravljanja vodama, obveza proizašlih iz usklađivanja nacionalne legislative s europskom, povlačenje sredstava Strukturnih i Kohezijskih fondova Europske Unije.

Predmet projekta je infrastruktura za vodoopskrbu i infrastruktura za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na administrativnom području grada Petrinja, na kojem su trenutačno definirane dvije preliminarne aglomeracije, Petrinja i Moščenica.

Područje projekta

Područje projekta nalazi se, prema Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku (NKPJS), u HR04E.

 

Predmetno područje projekta

Predmetno područje projekta

 

KARTA PODRUČJA PROJEKTA I LOKACIJA PROJEKTA:

Karta područja projekta i lokacija projekta

Karta područja projekta i lokacija projekta

 

Glavni ciljevi projekta

Usklađivanje s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) u svrhu:
– postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Projektom je obuhvaćeno administrativno područje grada Petrinje na kojem je definiran klaster aglomeracija Petrinja i Moščenica ukupne veličine 24.000 ES u okviru koje će se osigurati prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda III. stupnjem pročišćavanja za prisutno stanovništvo, privredne subjekte i turiste.

Ciljevi projekta će se postići na način:

 • rekonstrukcijom dijelova postojećeg mješovitog sustava odvodnje (cjevovoda i retencijsko preljevnih građevina) spriječiti će se onečišćenje tla i voda
 • izgradnjom proširenja javnog sustava odvodnje prikupiti će se dodatne količine otpadnih voda koje se trenutačno neadekvatno ispuštaju i/ili zbrinjavaju
 • Izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 24.000 ES pročistiti će se otpadne vode javnog sustava odvodnje i prikupljene septičke vode sa dijelova aglomeracije na kojima nije isplativa gradnja javnog sustava odvodnje

Rekonstrukcijom dijela postojećeg vodoopskrbnog sustava postići će se:

 • dobra opskrba kvalitetnom pitkom vodom stanovništva i izbjegavanje pogoršanja kvalitete pitke vode u javnom sustavu vodoopskrbe
 • smanjenje gubitaka vode u cilju osiguranja dovoljnih količina vode te očuvanja vodnog blaga u smislu optimalnog korištenja.

Vodoopskrba

Sustavu vodoopskrbe u kojem je 12,19% distributivne mreže staro od 50 do 100 godina i izvedeno od lijevano željeznih cijevi i čak 25,17% od azbest cementnih cijevi starosti od 30 do 50 godina mjerama projekta osigurati će se stabilnost sustava.

Mjerama se rješava:

 • Sigurno funkcioniranje sustava vodoopskrbe i smanjenje današnjih cca. 63% gubitaka na 30%
 • Smanjenje troškova
Kao dio projekt provesti će se uspostava sustava mjerenja tlakova i protoka na vodoopskrbnom sustavu:

–        Planira se uspostava 13 mjernih mjesta koje se opremaju mjerno – regulacijskom i elektro opremom,

–        Uspostava 1 regulacijskog mjesta

–        Uspostava centralno nadzorno upravljačkog centra (CNUS) koji se oprema potrebnim računalnom opremom s pripadnom periferijom, programskim paketom SCADA-om i pripadnom elektro opremom

Radovi koje obuhvaća vodoopskrba:

 • Rekonstrukcija magistralnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže naselja Mošćenica, ukupne duljine 12.185 m promjera između 110 – 300 mm
 • Rekonstrukcija magistralnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže grada Petrinja – centar/istok, ukupne duljine 35.530 m promjera između 110 – 300 mm
 • Rekonstrukcija magistralnih cjevovoda i vodoopskrbne mreže grada Petrinja – zapad, ukupne duljine 11.310 m promjera između 110 – 400 mm
 • Rekonstrukcija vodospreme „Zebinac” 6.000 m3
 • Rekonstrukcija vodospreme “Popova Šuma” 1.000 m3
 • Dogradnje postojećeg NUS vodoopskrbe
 • Izvedba rekonstrukcije kućnih priključka na vodoopskrbu sustavu – za cca 4.800 kućanstava.

pp3

 

Odvodnja i pročišćavanje

Odvodnja

Ovim projektom rješava se odvodnja i pročišćavanje na području grada Petrinja za konačnu aglomeraciju (Klaster aglomeracija Petrinja i Moščenica). Predviđene su slijedeće investicijske mjere:

 • Rekonstrukcija kolektora mješovite odvodnje grada Petrinje, ukupne duljine 5.315 m promjera između 300 – 1.800 mm
 • Dogradnja kolektora mješovite odvodnje grada Petrinje, ukupne duljine 10.236 m promjera između 300 – 1.200 mm
 • Dogradnja kanalizacijske mreže odvodnje ukupne duljine 63.283 m promjera između 300 – 400 mm
 • Izgradnja ukupno 14 crpnih stanica
 • Izgradnja 5 retencijskih bazena (sa 3 crpne stanice)
 • Izgradnju CNUS odvodnje
 • Izvedba pripreme za kućne priključke na sustav odvodnje obuhvaća – za cca. 3.026 kućanstava.

Kao zaseban projekt provesti će se uspostava sustava mjerenja protoka na sustavu odvodnje aglomeracije:

 • Planira se uspostava 16 mjernih mjesta koje se opremaju mjernom i elektro opremom i
 • Uspostava centralno nadzorno upravljačkog centra (CNUS) koji se oprema potrebnim računalnom opremom s pripadnom periferijom, programskim paketom SCADA-om i pripadnom elektro opremom.

pp2

Pročišćavanje otpadnih voda

Tvrtka PRIVREDA d.o.o. Petrinja naručen je i izrađen Idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Temeljem prethodno navedenog da je izrađena opcijska analiza tehnologija pročišćavanja u 3 varijante, te da je na temelju odabrane varijante izrađen Idejni projekt te je za isti ishođena lokacijska dozvola. U fazi javne nabave pripremljena je dokumentacija za nadmetanje za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Petrinje na način da se Ponuditeljima dozvole alternativne ponude u svrhu konačnog odabira najpovoljnije tehnologije u fazi nuđenja i gradnje.

Predviđa se izgradnja:

Pristupna cesta do uređaja sa svom potrebnom infrastrukturom u dužini 504 m.

UPOV Petrinja 24.000 ES

 • Specijalni geomehanički radovi na poboljšanju tla ili specijalno temeljenje
 • Izrada nasipnog platoa za obranu uređaja od velikih voda recipijenta rijeke Kupe
 • Projektiranje, gradnja, opremanje i puštanje u rad uređaja

pp1

 

Popis ulica rekonstrukcije i dogradnje vodovoda i kanalizacije

 • Petrinja:
VODOVOD I KANALIZACIJA-PETRINJA
NAZIV ULICE KANALIZACIJA VODOVOD
1. Ulica 6. kolovoza +
2. Odvojak 6. kolovoza +
3. Odvojak 6. kolovoza +
4. Ajdovščinska +
5. Ulica Ive Andrića +
6. Lijevi odvojak Ive Andrića I +
7. Lijevi odvojak Ive Andrića II +
8. Lijevi odvojak Ive Andrića III +
9. Matije Antolca +
10. Odvojak Matije Antolca +
11. Mirka Antolića +
12. Jelene Babić + +
13. Huge Badalića +
14. Vlade Bagata +
15. Marina Beretina +
16. Mije Biljana +
17. Gustava Bolteka +
18. Ruđera Boškovića + +
19. M. Božičevića + +
20. Brezje +
21. Odvojak Brezje +
22. Ivane Brlić Mažuranić +
23. Dragutina Careka +
24. Augusta Cesarca +
25. Dobriše Cesarića + +
26. Cvjetna ulica +
27. Kneza Domagoja +
28. Drenačka ulica +
29. Drenčina +
30. Marina Držića +
31. Odvojak Marina Držića I +
32. Odvojak Marina Držića III +
33. Odvojak Marina Držića IV +
34. Duga ulica + +
35. Milana Dujnića +
36. Tome Bakača Erdodya +
37. Ivana Filipovića +
38. Mate Filjaka +
39. Ljudevita Gaja + +
40. Frana Galovića +
41. Gorička +
42. Milivoja Grgića +
43. Ulica Gromova + +
44. Lijevi odvojak ulice Gromova +
45. Desni odvojak ulice Gromova I +
46. Desni odvojak ulice Gromova II +
47. Vere Grozaj +
48. Ivana Gundulića +
49. Matije Gupca +
50. Ivana Hangija + +
51. Braće Hanžek +
52. Krste Hegedušića +
53. Rudolfa Hercega +
54. Rudolfa Horvata +
55. T. Ivkaneca +
56. Matije Jandrića +
57. Braće Janeković +
58. Odvojak Braće Janeković +
59. Franje Jelačića +
60. Mate Jerkovića +
61. Andrije Kačića +
62. Otokara Keršovanija +
63. Vjekoslava Klaića +
64. Slavka Kolara +
65. Odvojak Slavka Kolara +
66. Odvojak Slavka Kolara +
67. Odvojak Slavka Kolara +
68. Slavoljuba Kostinčera +
69. Ante Kovačića +
70. Josipa Kozarca +
71. Josipa Kraša +
72. Miroslava Krleže +
73. Blaženke Krnic +
74. Otona Kučere +
75. Franje Kuhača +
76. Z. Kuhara +
77. Josipa Kundeka +
78. Kupska ulica + +
79. Svetog biskupa Kvirina +
80. Šetalište Vatroslava Lisinskog +
81. Livadarski put +
82. Odvojak Livadarski put +
83. Radoslava Lopašića +
84. Ivana Lučića +
85. Vladka Mačeka + +
86. Ive Maline +
87. Odvojak Ive Maline +
88. Sv. Leopolda Mandića +
89. Marka Marulića + +
90. Trg Matice hrvatske + +
91. Ivana Mažuranića +
92. Josipa Mencina +
93. Matije Mesića +
94. Antuna Mihanovića +
95. Milana Miholjevića +
96. Franje Miličića +
97. Pavleka Miškine +
98. Matije Mrazovića +
99. Odvojak Matije Mrazovića I +
100. Odvojak Matije Mrazovića II +
101. Vladimira Nazora +
102. Milana Nemičića +
103. Desni odvojak Milana Nemičića I +
104. Desni odvojak Milana Nemičića II +
105. Novog naselja +
106. Vilka Panaca +
107. Odvojak Vilka Panaca +
108. Stjepana Pejakovića + +
109. Matije Peraka + +
110. Andrije Petračića + +
111. Desni odvojak Andrije Petračića I +
112. Lijevi odvojak Andrije Petračića I +
113. Desni odvojak Andrije Petračića II +
114. Đure Pukeca + +
115. Stjepana Radića + +
116. lijevi odv.Stjepana Radića +
117. desni odv.Stjepana Radića +
118. Matije Reljkovića + +
119. Ivana Ribara +
120. Rokova +
121. Sajmište +
122. Ivana Kukuljevića Sakcinskog +
123. Franje Ogulinca Selje +
124. Odvojak Franje Ogulinca Selje I +
125. Odvojak Franje Ogulinca Selje II +
126. Odvojak Franje Ogulinca Selje III +
127. Odvojak Franje Ogulinca Selje IV +
128. Odvojak Franje Ogulinca Selje V +
129. Odvojak Franje Ogulinca Selje VI +
130. D. Simončića +
131. Sisačka + +
132. Odvojak I Sisačka +
133. Odvojak II Sisačka +
134. Odvojak III Sisačka + +
135. Odvojak Sisačke I +
136. Odvojak Sisačke II +
137. Odvojak Sisačke III +
138. Prilaz Sisačkoj +
139. Ulica Slatina +
140. Slatinska +
141. Odvojak Slatinske +
142. Tadije Smičiklasa +
143. Mije Srnaka + +
144. Odvojak Vlatka Stahuljaka +
145. Stanički put +
146. Augusta Šenoe + +
147. Josipa Šokčevića +
148. Franje Šrama +
149. Pavla Ritera Štoosa +
150. Ivana Janka Štromara +
151. Sv. Nikole Tavelića +
152. Nikole Tesle +
153. Đure Tiljka + +
154. Odvojak Đure Tiljka +
155. Stjepana Tonkovića + +
156. Ivana Trnskog + +
157. Trg Franje Tuđmana +
158. Jure Turića +
159. Artura Turkulina + +
160. Tina Ujevića +
161. Unska +
162. Ive Valenta +
163. Vatrogasna +
164. Vidikovac +
165. Vladimira Vidrića +
166. Spoj Vinogradi I – IV +
167. Vinogradska + +
168. Pavla Ritera Vitezovića + +
169. Voćarska + +
170. Ivana Vončine +
171. Franza Wagnera +
172. Odvojak Wagnerove +
173. Mile Wood + +
174. Ivana Zacha + +
175. Zeleni brijeg + +
176. Ulica Zelenila +
177. Katarine Zrinske + +
178. Petra Zrinskog + +
179. Zvornička +
180. Željeznička +
181. Otona Župančića +
182. Zagrebačka +
183. Rumlerova +
 • Mošćenica:
VODOVOD I KANALIZACIJA-MOŠĆENICA
NAZIV ULICE KANALIZACIJA VODOVOD
1. Kralja Tomislava + +
2. Odvojak Kralja Tomislava I +
3. Odvojak Kralja Tomislava II +
4. Odvojak Kralja Tomislava III +
5. Braće Radić + +
6. Kralja Zvonimira +
7. Brezovačko odreda +
8. Kneza Branimira +
9. 22. lipnja +
10. Augusta Šenoe +
11. Petra Zrinskog + +
12. Ljudevita Posavskog + +
13. Odvojak hrv. branitelja I +
14. Odvojak hrv. branitelja II +
15. Hrvatskih branitelja +
16. Žrtava domovinskog rata +
17. Narodnog preporoda +
18. Tina Ujevića +
19. Ivana Gundulića +
20. Ljudevita Gaja + +
21. Josipa J. Strossmayera + +
22. Matije Gupca +
23. Bana Tome Bakača + +
24. Krste Frankopana + +
25. Kralja Petra Krešimira +
26. Marina Držića +
27. Bana Josipa Jelačića +
28. Odvojak bana Josipa Jelačića +
29. Vatroslava Lisinskog +
30. Kupska + +
31. Odvojak Kupske +
32. Ribnjak +
33. Ruđera Boškovića + +
34. Odvojak Ruđera Boškovića + +
35. Kolodvorska + +
36. Odvojak Kolodvorska + +
37. Lijevi odvojak Kolodvorska + +
38. Ante Starčevića + +
39. Odvojak Ante Starčevića +

Procijenjeni troškovi projekta

Investicijski troškovi

NAZIV KOMPONENTE PROJEKTA
1 Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje
2. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
3. Nabava komunalne opreme
4. Usluge FIDIC nadzora nad izvođenjem radova
5. Marketinške usluge informiranja i vidljivosti
6. Usluge upravljanja projektom
SVEUKUPNO : 373.546.134 kn
SVEUKUPNO : 49.150.807 €
EU-PROJEKT
Kontakt informacije

BESPLATNI TELEFON: 

0800 200 187

Upravna zgrada

Adresa: 

I.Gundulića 14

Telefon:

 (044) 527-450

Fax: 

(044) 815-390

E-mail:

 privreda@privreda-petrinja.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

07:00 - 15:00

Matični broj: 

3082806

OIB:

12266526926

Žiro račun:

HR9123400091100133112

Sektor vodoopskrbe,odvodnje, proizvodnje i distribucije

Adresa:

Sajmište 1

Telefon:

(044) 815 - 380

Fax:

(044) 814 - 171 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Subota

06:00 - 14:00

 

Arhiva novosti i obavijesti