Osnovne informacije o društvu

Privreda d.o.o. je trgovačko društvo u 100% vlasništvu grada Petrinje, tako da Skupštinu društva čini gradonačelnik Grada Petrinje.

Prema kriterijima određenim čl. 3.  Zakona o računovodstvu, društvo je razvrstano u kategoriju srednjih poduzetnika.

Upravu Privrede d.o.o. čine direktor i nadzorni odbor koji se sastoji od pet članova. Direktor društva zastupa društvo pojedinačno i samostalno. U 2014. godini Društvo je zapošljavalo  76 djelatnika; u 2015. godini  77 djelatnika

 

osnovni podaci - promjena direktora

 

Poslovno organizacijska struktura

Poslovno koordinacijsku strukturu Privrede d.o.o. čine:

 • Uprava - Direktor
 • Voditelj OJ

Direktor predlaže unutarnju organizaciju rada i odgovoran je za njezino provođenje. Daljnji sustav sprovodi se putem organizacijskih jedinica i to:

 • Održavanje vodoopskrbe i odvodnje
 • Proizvodnja i distribucija vode
 • Priprema EU projekata
 • Jedinica za provedbu EU projekata
 • Računovodstvo i financije
 • Pravna služba

 

Međuspremnik01

Glavni izvor prihoda Privreda d.o.o. ostvaruje se iz redovne djelatnosti isporukom vodnih usluga domaćinstvima i pravnim osobama te uslugama prema trećim licima (priključci na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu,čišćenje septičkih jama i dr.) Prihodi od Grada Petrinje, Privreda d.o.o. ostvaruje u okviru redovne komunalne djelatnosti (čišćenje slivnika, održavanje kanalske infrastrukture i objekata za odvodnju na nerazvrstanim cestama Grada Petrinje). S uključivanjem Općine Lekenik u vodoopskrbni sustav Privrede u slijedećim godinama, prihodi i troškovi će porasti u odnosu na novo uključeni sustav.

Isporuka vodnih usluga

Isporučitelj vodnih usluga na temelju Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga uređuje međusobne odnose između javnog isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga na područjima na kojima isporučitelj obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Ovi opći uvjeti sadržavaju odredbe o:

 • uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine,
 • tehničko - tehnološkim uvjetima za ugradnju vodomjera,
 • kvaliteti opskrbe vodnim uslugama,
 • pravima i obvezama Isporučitelja i korisnika vodnih usluga,
 • mjerenju, obračunu i naplati vodnih usluga,
 • uvjetima za primjenu postupka ograničenja i obustave isporuke vodnih usluga,
 • postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga.

Poslovne organizacije korisnika

Dosadašnja organiziranost izvršavanja poslovnog programa Privrede d.o.o. morala se u nekim segmentima promijeniti. Na donošenje takve odluke utjecali su većim dijelom vanjski činitelji (ekonomsko gospodarska kriza). Osnovni cilj promjena - reorganizacija, te prilagođavanje tržišnim uvjetima i postizanje veće učinkovitosti u poslovanju.

Obilježja modela unaprijeđenog poslovnog sustava prvenstveno se izražavaju kroz jasno utvrđene veze, odnose, nadležnosti i odgovornosti. Prema tome, unaprijeđeni se model temelji na zahtjevu da je poslovni sustav organizacijski razrađen po djelatnostima koje se obavljaju putem organizacijskih jedinica.

Uspješnost poslovnog procesa, kao i daljnji razvoj Društva, ovisi ponajprije o sposobnosti zaposlenih kadrova i njihovom organiziranošću. Polazeći od takve pretpostavke i saznanja, da se dostignuti stupanj organiziranosti poslovnog procesa može unaprijediti, Uprava Privrede donijela je odluku o angažiranju specijalizirane institucije Zavoda za ekonomiku Varaždin, da izradi reorganizaciju - unaprijeđeni model organiziranosti poslovnog programa.

Ovakav model organizacije temelji se na pojedincima od kojih se očekuje kreativnost i individualnost obavljanja poslova i stvaranja osjećaja zadovoljstva radnika u vlastitoj učinkovitosti. Uvođenjem individualizirane organizacije susrećemo se s problemom organizacijske kulture gdje dolazi do izražaja prihvaćanje odgovornosti za obavljanje poslova. Da bi se taj problem riješio, voditelji moraju uspostaviti prijateljske odnose koji se grade na povjerenju i osjećaju međusobnog poštovanja, a što ne isključuje sustav kontrole. Razlika ovakvog modela od dosadašnjeg je u sposobnosti, fleksibilnosti i povjerenju radnika s napomenom da fleksibilnost bez discipline ne dovodi do ostvarenja zacrtanih ciljeva.


EU-PROJEKT
Kontakt informacije

BESPLATNI TELEFON: 

0800 200 187

Upravna zgrada

Adresa: 

I.Gundulića 14

Telefon:

 (044) 527-450

Fax: 

(044) 815-390

E-mail:

 privreda@privreda-petrinja.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

07:00 - 15:00

Matični broj: 

3082806

OIB:

12266526926

Žiro račun:

HR9123400091100133112

Sektor vodoopskrbe,odvodnje, proizvodnje i distribucije

Adresa:

Sajmište 1

Telefon:

(044) 815 - 380

Fax:

(044) 814 - 171 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Subota

06:00 - 14:00

 

Arhiva novosti i obavijesti