OSNOVNE INFORMACIJE

Privreda d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Grada Petrinje (90%) i Općine Lekenik (10%), tako da Skupštinu društva čini gradonačelnik Grada Petrinje i načelnik Općine Lekenik.

Prema kriterijima određenim čl. 3.  Zakona o računovodstvu, društvo je razvrstano u kategoriju srednjih poduzetnika.

Upravu Privrede d.o.o. čine direktor koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova. 

NAZIV TVRTKE:

PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju
PRIVREDA d.o.o.

SJEDIŠTE:

Braće Hanžek 19
44250 Petrinja

ODGOVORNA OSOBA:

Željko Softić, mag. oec.

PRAVNI OBLIK:

društvo s ograničenom odgovornošću

OIB:

12266526926

MBS:

080002719

EUID:

HRSR.080002719

TEMELJNI KAPITAL:

34.956.400,00 kuna

PREDMET POSLOVANJA:

Javna vodoopskrba
Javna odvodnja

OSNIVAČI:

GRAD PETRINJA, OIB: 11848400362, član društva
OPĆINA LEKENIK, OIB: 00252572114, član društva

NADLEŽNI SUD:

Trgovački sud u Zagrebu (Tt-12/4591-3)

POVEZNICA:

NAZIV TVRTKE:

PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju
PRIVREDA d.o.o.

SJEDIŠTE:

Ivana Gundulića 14
44250 Petrinja

ODGOVORNA OSOBA:

Željko Softić, mag. oec.

PRAVNI OBLIK:

društvo s ograničenom odgovornošću

OIB:

12266526926

MBS:

080002719

EUID:

HRSR.080002719

TEMELJNI KAPITAL:

34.956.400,00 kuna

PREDMET POSLOVANJA:

Javna vodoopskrba
Javna odvodnja

OSNIVAČI:

GRAD PETRINJA, OIB: 11848400362, član društva
OPĆINA LEKENIK, OIB: 00252572114, član društva

NADLEŽNI SUD:

Trgovački sud u Zagrebu (Tt-12/4591-3)

POSLOVNO ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Poslovno koordinacijska struktura Privrede d.o.o. čine:

1. Uprava – Direktor Društva
2. Tehnički direktor i Financijski direktor
3. Voditelji službi/OJ

Direktor predlaže unutarnju organizaciju rada i odgovoran je za njezino sprovođenje. Daljnji sustav poslovodstva i koordinacije u realizaciji poslovnog programa, a koji ne isključuje odgovornost za pojedinačni djelokrug rada sprovodi se putem organizacijskih jedinica i to:

1. Ured Uprave
    1.a. Odjel ICT-a i poslovnih procesa

2. Tehnički sektor
    2.a. Proizvodnja vode
    2.b. Održavanje vodoopskrbe i odvodnje

3. Financijski sektor
    3.a. Financije i računovodstvo
    3.b. Komercijalni poslovi

    4. Investicije i razvoj

    5. Pravni i kadrovski poslovi

    6. Jedinica za provedbu projekta (formirana zbog potrebe provedbe EU projekta aglomeracije, po završetku projekta jedinica prestaje s djelovanjem)

U sustavu upravljanja imamo 4 razine organizacije i upravljanja:

1. UPRAVA (Direktor Društva)
2. SEKTORI (direktori Sektora)
3. SLUŽBE (Voditelji)
4. Odjeli (Poslovođe, Koordinatori).

Sektorski direktori su izravno odgovorni Upravi, a sukladno organizacijskoj shemi, direktno odgovorni Upravi su i Voditelji samostalnih službi i odjela. Koordiniraju rad s voditeljima organizacijskih jedinica, koji dalje surađuju s poslovođama i koordinatorima istih. 

Glavni izvor prihoda Privreda d.o.o. ostvaruje se iz redovne djelatnosti isporukom vodnih usluga domaćinstvima i pravnim osobama te uslugama prema trećim licima (priključci na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu,čišćenje septičkih jama i dr.) Prihodi od Grada Petrinje, Privreda d.o.o. ostvaruje u okviru redovne komunalne djelatnosti (čišćenje slivnika, održavanje kanalske infrastrukture i objekata za odvodnju na nerazvrstanim cestama Grada Petrinje). S uključivanjem Općine Lekenik u vodoopskrbni sustav Privrede u slijedećim godinama, prihodi i troškovi će porasti u odnosu na novo uključeni sustav.

Isporuka vodnih usluga

Isporučitelj vodnih usluga na temelju Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga uređuje međusobne odnose između javnog isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga na područjima na kojima isporučitelj obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Ovi opći uvjeti sadržavaju odredbe o:

  • uvjetima priključenja na komunalne vodne građevine,
  • tehničko – tehnološkim uvjetima za ugradnju vodomjera,
  • kvaliteti opskrbe vodnim uslugama,
  • pravima i obvezama Isporučitelja i korisnika vodnih usluga,
  • mjerenju, obračunu i naplati vodnih usluga,
  • uvjetima za primjenu postupka ograničenja i obustave isporuke vodnih usluga,
  • postupanju u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga.